Crowdfunding a obowiązki podatkowe

Aby dowiedzieć się więcej o obowiązkach podatkowych w crowdfundingu koniecznie skonsultuj się z radcą podatkowym, biurem rachunkowym lub urzędem skarbowym. Poniższe wiadomości nie stanowią porad prawnych ani podatkowych.

W „Crowdfunding” wyraźnie wskazano, że wszelkie kwestie związane z podatkami w crowdfundingowych inwestycjach regulują przepisy podatkowe i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Jednak jakie są te przepisy i jak je stosować?

W pierwszej kolejności, jak wspomnieliśmy wcześniej, wszystkie wpłaty w crowdfundingowej inwestycji podlegają PCC.

W sytuacji, kiedy inwestor jest osobą fizyczną, opodatkowaniu PCC podlegają wpłaty dokonane w wysokości przekraczającej kwotę 22 tys. złotych.

Od wpłaty PCC nie są zwolnione wpłaty poczynione przez osoby fizyczne na rzecz spółek cywilnych oraz spółek jawnych, jeżeli łączna kwota wpłat poczyniona w roku podatkowym przez wszystkich wspólników na rzecz spółki wynosi przynajmniej 22 tys. złotych.

Należy jednak pamiętać, że nie podlegają PCC wpłaty poczynione przez osoby fizyczne na rzecz spółek cywilnych oraz spółek jawnych, które zostały zwolnione od PCC na podstawie art. 12a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. kiedy wpłata dotyczyła wyłącznie własności intelektualnej.

W sytuacji, kiedy inwestor jest osobą prawną, opodatkowaniu PCC podlegają wpłaty dokonane w wysokości przekraczającej kwotę 200 tys. złotych.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, wszelkie wpłaty poczynione przez osoby fizyczne na rzecz spółek cywilnych oraz spółek jawnych podlegają PCC, jeżeli łączna kwota wpłat poczyniona w roku podatkowym przez wszystkich wspólników na rzecz spółki wynosi przynajmniej 22 tys. złotych.

Od wpłaty PCC nie są zwolnione wpłaty poczynione przez osoby prawne na rzecz spółek cywilnych oraz spółek jawnych, które zostały zwolnione od PCC na podstawie art. 12a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, tj. kiedy wpłata dotyczyła wyłącznie własności intelektualnej.

Jak wynika z cytowanego wcześniej wyroku SA w Łodzi, w przypadku wpłat w ramach współwłasności spółki cywilnej, wpłaty takie nie podlegają PCC.

Jak ustalić, czy wpłata na rzecz spółki cywilnej podlega PCC?

Warto tu przytoczyć stanowisko dyrektora izby skarbowej w Poznaniu w sprawie PCC-DD3-IBPB1-413/12-3/13. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w przedmiotowej sprawie wskazał, że wpłaty w ramach współwłasności spółki cywilnej nie podlegają PCC. W uzasadnieniu swojego stanowiska wskazał, że wpłata poczyniona w ramach współwłasności, jako wpłata wymierzona w całości na rozwój spółki, nie stanowi wpłaty do kapitału spółki cywilnej, a jedynie wpłaty w ramach współwłasności spółki cywilnej. Zdaniem dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu wpłata w ramach współwłasności spółki cywilnej nie stanowi wpłaty na kapitał spółki cywilnej, pomimo że w konsekwencji wpłaty takie przekładają się na wzrost wartości udziału wspólnika w spółce cywilnej.

Jak wynika z wyroku SA w Łodzi sygn. akt I SA/Łd 2122/13, skoro wpłata na rzecz spółki cywilnej jest wpłatą w ramach współwłasności, to jest ona wpłatą w wysokości udziałów w spółce cywilnej i podlega przepisom o podatku od wpłat na kapitał spółek osobowych na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Jak wynika z powyższego, dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu wskazał, że wpłata w ramach współwłasności spółki cywilnej nie stanowi wpłaty na kapitał spółki cywilnej, a SA w Łodzi wskazał, że wpłata w ramach współwłasności stanowi wpłatę na kapitał spółki cywilnej.